Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Orange 4 Pets: Orange 4 Pets of andere entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Orange 4 Pets.
  Correspondentie adres: Postbus 2029, 6020 AA Budel
  Vestigingsadres: Aalsburg 2409, 6602 VX Wijchen (Dit is géén bezoekadres)
  Telefoonnummer: +31 (0)88 022 6000
  Emailadres: info@orange4pets.nl
  KVK-nummer: 57276633
  BTW-identificatienummer: NL163759698B02 
 2. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Orange 4 Pets een Overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, alsmede voor wie Orange 4 Pets leveringen en prestaties verricht of zal verrichten alsmede voor wie een aanbod van Orange 4 Pets heeft ontvangen.
 3. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en Orange 4 Pets tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en Orange 4 Pets, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met Orange 4 Pets, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Orange 4 Pets en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Orange 4 Pets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Orange 4 Pets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 1. Aanbiedingen van Orange 4 Pets zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de overeenkomst of aanbieding bij Orange 4 Pets bekende gegevens. Een overeenkomst vervalt indien het product waarop de overeenkomst betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Orange 4 Pets kan niet aan zijn overeenkomst of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomst of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Orange 4 Pets, danwel door het begin van de feitelijke uitvoering door Orange 4 Pets.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Orange 4 Pets zijn bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is Orange 4 Pets gerechtigd deze door te berekenen aan Afnemer.


Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen vermeld in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen; reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is Orange 4 Pets gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeloosstelling.


Artikel 5. Levering

 1. Bij levering Franco zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer op het moment van lossen. Afnemer dient zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicoloze bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.
 2. Orange 4 Pets is bevoegd om te leveren in gedeelten. Bij een Overeenkomst waarbij een periode en/of prijs is vastgesteld, dient afname te geschieden naar rato van de overeengekomen periode.
 3. Indien Orange 4 Pets geen producten aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze producten niet afneemt, is Orange 4 Pets gerechtigd om:
  1. producten op te slaan;
  2. producten te verkopen.
   Dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.
 4. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 6. Betaling

 1. Betaling aan Orange 4 Pets dient te geschieden via iDeal, contant bij levering, of vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een door Orange 4 Pets op te geven bank- of girorekening.
 2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Orange 4 Pets direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een wettelijke rente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd, alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt 15% van de verschuldigde hoofdsom gerekend met daarbij een minimum van € 10.000.
 3. Indien niet voldaan wordt aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1. is Orange 4 Pets gerechtigd om:
  1. De Overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
  2. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer. Hierbij behoudt Orange 4 Pets het recht op volledige schadevergoeding.
 4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de opstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
 5. Op verzoek van Orange 4 Pets is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.
 6. Orange 4 Pets is bevoegd om vorderingen die Afnemer verschuldigd is of in de toekomst zal zijn in mindering te brengen op vorderingen die Afnemer heeft op Orange 4 Pets.
 7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.


Artikel 7. Onderzoeksplicht en reclame

 1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken, aan de Overeenkomst beantwoorden. Afnemer dient daarvan Orange 4 Pets binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te gegeven. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht van reclame voor Afnemer. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door Orange 4 Pets is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst danwel bij oplevering, aan Orange 4 Pets schriftelijk mededeling doen.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten voor huisdieren. Orange 4 Pets geeft geen garantie voor gebruik van de producten anders dan voor huisdieren. Indien de door Orange 4 Pets verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is niet van toepassing op de door Orange 4 Pets geleverde diepvriesproducten.
 4. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten
 5. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Orange 4 Pets, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Orange 4 Pets geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 7. Een reclame als bedoeld in artikel 7.1. schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
 8. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is Orange 4 Pets slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van Orange 4 Pets.
 9. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat Orange 4 Pets hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Orange 4 Pets behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een factuur van Orange 4 Pets ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of Orange 4 Pets op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft Orange 4 Pets de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.
 2. Voor het geval Orange 4 Pets het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan Orange 4 Pets danwel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Orange 4 Pets zich bevinden en die producten terug te nemen.
 3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze goederen slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.


Artikel 9. Ontbinding, overmacht en bevrijding

 1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft Orange 4 Pets het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Orange 4 Pets is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.
 2. Indien Orange 4 Pets, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor Orange 4 Pets. Orange 4 Pets is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht in verband met de uitvoering van een met Orange 4 Pets gesloten Overeenkomst schade ontstaan, dan is Orange 4 Pets niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:
  1. Een verplichte overheidshandeling;
  2. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;
  3. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan Orange 4 Pets is uitgegaan;
  4. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door Orange 4 Pets gegeven voorschriften en/of adviezen.
 2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Orange 4 Pets of door een door Orange 4 Pets in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van Orange 4 Pets beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Orange 4 Pets beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Orange 4 Pets ter zake van gebreken in geleverde goederen, jegens Orange 4 Pets en de door Orange 4 Pets bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.


Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Orange 4 Pets behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Orange 4 Pets heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Orange 4 Pets partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Orange 4 Pets is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Orange 4 Pets het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Orange 4 Pets.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.